A nosa forma de traballar

O Grupo Arnoia résexe por unha serie de principios, valores e criterios que integran o código de conducta ó que se adhiren todos os seus empregados, e que están recollidos no noso código ético. O seu principal propósito, é poñer en coñecemento dos traballadores e colaboradores, os valores e principios demandados por ésta, para o desenrolo das súas actividades diarias.

Este Código é unha declaración de intencións do Grupo Arnoia, sendo de obrigado cumprimento para todos os traballadores, directivos e administradores, con independencia da modalidade contractual que determine a súa relación laboral, posición que ocupen ou ámbito xeográfico no que desempeñan o seu traballo.

Consulta aquí o Código Ético

Arnoia conta cunha vía de comunicación para notificar e denunciar os incumplimentos do seu Código Ético. Trátase co 'Canle Ético' a disposición de todos os membros da compañía e ós seus grupos de interés.

Consulta aquí o Canle Ético

Consulta aquí o Estatuto da función de cumprimento normativo

Consulta aquí a Política de Seguridade da Información